Aarhus Universitets segl

En digital kompetenceanalyse skal gøre uddannelser klogere på deres curriculum

Digitale kompetencer i uddannelse fylder mere og mere. Men hvad vil det egentlig sige at være digitalt kompetent? Hvilke kriterier skal være opfyldt? Og hvordan giver uddannelser deres studerende de nødvendige digitale kompetencer med videre?

På Aarhus Universitet er de studerendes digitale kompetencer et strategisk satsningsområde. CED tilbyder et forløb målrettet uddannelser på AU, der ønsker at kigge deres curriculum efter i sømmene. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Mads Ronald Dahl er specialkonsulent ved CED og står i spidsen for udarbejdelsen af de digitale kompetenceanalyser. Privatfoto

Samfundet er i gang med en rivende digitalisering, som præger både forskningen, uddannelserne og arbejdsmarkedet. Aarhus Universitet har derfor vedtaget, at de studerendes digitale kompetencer er et strategisk satsningsområde. Gennem digitaliseringsstrategien har AU sat en række mål, der skal sikre, at universitetet følger med den digitale udvikling.

Et fælles sprog for digital kompetence

I 2006 blev digital kompetence udvalgt af EU som en af otte nøglekompetencer for livslang læring. Digital kompetence beskrives af EU blandt andet som evnen til sikkert, kritisk og kreativt at kunne anvende informations- og kommunikationsteknologi til at opnå mål relateret til blandt andet arbejde, læring og deltagelse i samfundet.

I takt med at digital kompetence er kommet på dagsordenen i langt de fleste europæiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner, er efterspørgslen på et fælles sprog for, hvad digital kompetence egentlig er, steget.

I 2013 udgav EU for første gang en referenceramme for digital kompetence, kaldet Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). I 2022 udkom en opdatering: “DigComp 2.2: Den digitale Kompetenceramme for Borgere”, som er tilgængelig på dansk her.

Fem hovedområder for digital kompetence er ifølge DigComp:

 1. Information og datafærdigheder
 2. Kommunikation og samarbejde
 3. Digital kreativitet
 4. Sikkerhed og ansvarlighed
 5. Problemløsning

Digital kompetenceanalyse på AU med udgangspunkt i EU’s rammeværk

Med udgangspunkt i EU’s rammeværk for digital kompetence tilbyder CED et forløb målrettet uddannelser på AU, der ønsker at kigge deres curriculum efter i sømmene. Formålet med forløbet er i fællesskab at analysere curriculum og kursusbeskrivelser med henblik på at identificere, om de studerende har mulighed for at opnå de fornødne digitale kompetencer inden for de fem ovenstående hovedområder.

”Vi udvikler løbende analyseforløbet i samspil med uddannelserne. Ingen uddannelser er ens, og vi ønsker at tilpasse os den virkelighed, de lokale undervisere står i. Derfor har vi heller ikke nogen fast procedure for, hvordan analysen bliver sat i spil efterfølgende. Det kan variere meget, hvilke tiltag, der viser sig nødvendige,” fortæller Mads Ronald Dahl, der er specialkonsulent ved CED og står i spidsen for udarbejdelsen af de digitale kompetenceanalyser.

Analysen af curriculum og det efterfølgende tilpasningsarbejde er dermed en iterativ proces i samspil med uddannelserne. I hovedtræk består den ofte af nedenstående fire dele, men tilpasses yderligere, hvis man har behov.

 1. Kortlægning af studieordning
  I dialog med de uddannelsesansvarlige synliggøres det, hvordan den nuværende fordeling af ECTS-point ser ud inden for de fem digitale hovedområder. Dette illustreres af CED i et diagram, som afspejler i hvor høj grad digitale kompetencer indgår i uddannelsen. Vi har nedenunder lavet et eksempel på, hvordan resultatet af denne kortlægning kan se ud:
  Chart, line chart Description automatically generated
   
 2. Workshop om fagspecifikke kompetencer på uddannelserne
  Under trin to kan undervisere fra uddannelsen indplacere forskellige fagspecifikke digitale kompetencer på en skala fra ‘ikke relevant’ til ‘meget relevant’. Et konkret eksempel kan være væsentligheden af kompetencer i programmeringssproget Python – relevansen af den enkelte kompetence varierer fra uddannelse til uddannelse. Med workshoppen opnås en fælles forståelse for, hvilke digitale kompetencer, der findes væsentlige i den specifikke faglige kontekst, og hvordan de understøtter hinanden gennem uddannelsen.
   
 3. Rapport fra CED
  CED samler derefter op på både kortlægningen og workshoppen og udarbejder en rapport med forslag til opmærksomhedspunkter. Rapporten sendes til den uddannelsesansvarlige.
   
 4. Evaluering og eventuel revision af curriculum
  Rapporten fra CED kan indgå i de enkelte uddannelsers fortsatte arbejde med tydeliggørelse af de studerendes digitale kompetenceudvikling. CED tilbyder derudover sparring, workshops og kurser til medarbejderne i forbindelse med eventuel revision af studieordningen eller ønsker om kompetenceudvikling af underviserstaben.

En del af projektet Digitalt Kompetente Kandidater

Digitale kompetenceanalyser af curriculum er et led i AU’s strategiske projekt Digitalt Kompetente Kandidater (DKK), der foldes ud de næste år med forventet afslutning i 2025. Indsatsen er lokalt forankret på uddannelserne og koordineres via prodekanerne. Kontakt derfor først jeres egen prodekan, hvis I ønsker at deltage i en digital kompetenceanalyse med CED.

Flere uddannelser er allerede i gang med at få foretaget en digital kompetenceanalyse i samarbejde med CED. Du kan læse en case fra uddannelserne i molekylærbiologi og molekylær medicin her.

Du er altid velkommen til at kontakte CED for sparring. Vi bidrager både med inspiration til brug af digitale læringsteknologier i undervisningen (educational IT) og sparring på, hvorledes fagdigitale kompetencer kan indlejres i uddannelserne, både i forbindelse med studieordningsarbejde og i tilrettelæggelse af undervisningen.