Aarhus Universitets segl

Mød forskerne ved CED

Gennem hele min karriere har jeg været dybt engageret i at fremme personlig udvikling og læring i tæt samspil med konkrete uddannelseskontekster. Jeg har en kandidatgrad i idrætsvidenskab og voksenpædagogik (1995) og en ph.d. i kropsliggjort faglig identitet blandt gymnasieidrætslærere (2001), begge fra Københavns Universitet, Danmark. Med baggrund i disse felter har jeg oparbejdet en betydelig forskningsekspertise og praksiserfaring med at integrere voksenpædagogik, talentudvikling og pædagogisk kompetenceudvikling blandt professionelle uddannere.

Forskningsområder

Læreprocesser
Educational development
Samspillet mellem uddannelsesmiljø og individuel faglig udvikling
Læringsteorier
Voksenpædagogik
Sociale læringsteorier

Læs mere om Mette Krogh Christensens forskning

Mette Krogh Christensens mangeårige passion og ekspertise er at udforske og støtte professionelle, f.eks. universitetsundervisere, sundhedspersonale, elitesportstrænere og talentudviklere, i deres kompetenceudvikling og præstationer i specialiserede og kontekstspecifikke praksisser.

Mette har en akademisk baggrund inden for pædagogisk og samfundsvidenskabelig idrætsforskning og voksenpædagogik. Hendes forskning drejer sig om sociokulturelle aspekter af undervisning og læring, og samspillet mellem individuel udvikling og faglige miljøer som f.eks. universitetsuddannelse, lægelige uddannelse og forskeruddannelse. Hun er især engageret i at udforske udviklingsprocesser, herunder kompetenceudviklingsprocesser, relateret til faglige og professionel identiteter blandt akademikere inden for videregående uddannelser.

Som en yderst erfaren ph.d.-vejleder inden for såvel sundhedsvidenskabelig uddannelsesforskning som idrætsforskning er hun optaget af ph.d.-studerendes faglige, personlige såvel som karrieremæssige udvikling.

I sit arbejde som en erfaren underviser og uddannelsesudvikler er Mette rodfæstet i John Deweys pragmatiske teori om erfaringsbaseret læring (kaldet experiential learning) og Pierre Bourdieus refleksive sociologi.

Mette Krogh Christensen er næstformand i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (2014-nu), formand for komitéen for Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris for universiteter (2020-nu) og medlem af det svenske forskningsråd Centrum för idrottsforskning (2019-nu).

Forskningsområder

Almendidaktik
Didaktik
Ungdomsuddannelser
Curriculumsforskning
Studievejledning

Læs mere om Laura Cordes Felbys forskning

Laura Cordes Felby arbejder med og forsker inden for uddannelses- og undervisningsudvikling med særligt fokus på overgange i uddannelsessystemet. Hendes forskningsmæssige interesser ligger inden for læreplansudvikling og -analyse, didaktik, pædagogik, social retfærdighed, karrierelæring (employability) og overgange.

Laura Cordes Felby forsker lige nu i, hvordan karrierelæring kommer til udtryk på tværs af det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau. Det vil sige, hvordan de forskellige aktører i og omkring gymnasieskolen navigerer i og fortolker det paradoks, det er, at skulle 'lære karriere' i et foranderligt samfund. Hendes forskning kredser sig om, hvordan karrierelæring ’gøres’ med ovenstående in mente ude i gymnasieskolen – det vil sige, hvordan karrierelæring får didaktisk udtryk i forskellige fag.

Laura Cordes Felbys forskning danner basis for en udvidet forståelse af, hvordan karrierelæring får sit didaktiske udtryk i gymnasiet, hvilke potentialer og udfordringer, der ligger i at have karrierelæring som læringsmål i et foranderligt samfund, og hvordan dette abstrakte (ud)dannelsesideal kan transformeres til reel undervisning.  Hendes fokus på dette vil kunne styrke både læreres og elevers oplevelser og refleksioner over undervisning i karrierelæring.

Omdrejningspunktet for mit arbejde som forsker og underviser er praksisbaseret læring, særligt inden for de sundhedsprofessionelle uddannelser. Jeg har en baggrund som cand.scient.pol. og ph.d. i medicinsk uddannelse og har siden 2011 arbejdet med uddannelsesudvikling, undervisning og forskning i krydsfeltet mellem universitetet og sundhedssektoren som uddannelsesmiljø. Jeg har derudover  betydelig erfaring som projektleder, underviser i læge-patient kommunikation og kollegial supervision.

Forskningsområder

Undervisningsmetoder
Clinical Teaching
Autonomy supportive teaching
Student Clinics
Experience-based learning
Patient-centered learning
Peer supervision
Communication skills
Universitetspædagogik
Professional identity
Transfer: form theory to practice
Educational leadership
Health sciences education
Medicinsk didaktik

Læs mere om Louise Binow Kjærs forskning

Omdrejningspunktet for Louise Binow Kjærs arbejde og forskning er praksisbaseret læring. Hun har en baggrund som cand.scient.pol. og ph.d. i medicinsk uddannelse og har siden 2011 arbejdet med uddannelsesudvikling i krydsfeltet mellem universitetet og sundhedssektoren som uddannelsesmiljø, både som projektleder, kursusleder, forsker, konsulent og underviser.

Hendes arbejde tager udgangspunkt i generiske pædagogiske tilgange og metoder, såsom studentercentreret undervisning og refleksiv læring, og hendes undervisningserfaring omfatter både udvikling af underviserkurser i patientcentreret kommunikation, kollegial supervision og klinisk undervisning, samt undervisning af medicinstuderende. På Aarhus Universitet har hun desuden været drivkraften i flere højt profilerede uddannelsesprojekter. For eksempel et 30 ECTS professionskursus og et internationalt semester på kandidatuddannelsen i medicin.

Louises forskning er funderet i praksisteori og motivationsteori, og hun arbejder i sine projekter med flere metoder i et komplementært design, herunder både kvalitative (etnografi, lyddagbøger og interviews) og kvantitative (spørgeskemaer). I sit nuværende forskningsprojekt anvender hun teorien om praksisarkitekturer i en ny kontekst med det formål at udforske eksisterende klinisk uddannelsespraksis på både præ- og postgraduat uddannelsesniveau. Projektets formål er at bidrage til pædagogisk understøttelse af kliniske uddannelsesledere med fokus på at forstå og udvikle egen pædagogiske praksis og uddannelsesmiljø.

På nationalt plan er Louise Binow Kjær aktivt involveret i det medicinske uddannelsesfelt, f.eks. som redaktør og medforfatter af to lærebøger fra FADLs Forlag (Lægens Roller og Medicinsk Didaktik), som medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (2018-2023), og som medlem af den interprofessionelle projektgruppe under det regionale partnerskab 'Human First'.

Udvalgte publikationer

Sanna Lassen er postdoc på Centre for Educational Development på Aarhus Universitet. Hun leder forskningsprojektet EDULEAD, som fokuserer på uddannelsesledelse på universiteter. Gennem de sidste 20 år har hun beskæftiget sig med ledelse på forskellig vis. Hun har blandt andet været projektleder på forskellige kommunale ledelsesudviklingsprojekter, været sparringspartner for ledelsesteams og undervist på diplom i ledelse. Hun har en baggrund som cand.pæd. i pædagogisk sociolog, hvor hun særligt har været optaget af organisations- og ledelsesteoretiske perspektiver. Gennem sine mange erfaringer med ledelse har hun iagttaget en overset organisatorisk rolle, som har mange forskellige titler, men som alle er medarbejdere med et ekstra ansvar for undervisningspædagogisk udvikling i samarbejde med kolleger og ledelse. Rollen har været omdrejningspunkt for hendes ph.d.-afhandling, som er blevet til en bog og givet anledning til adskillige oplæg. Desuden er Sanna med i Skandinavisk Luhmann Forum og bruger ofte systemteori til at forstå organisationer og ledelse. 

Forskningsområder

Organisation
Ledelse og organisation
Ledelsesudvikling >
Pædagogisk sociologi
Uddannelsesledelse

Læs mere om Sanna Lassens forskning

Sanna Lassen er cand.pæd.soc. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet og har en ph.d. fra Syddansk Universitet. Hun forsker primært i uddannelsesledelse med særlig fokus på de medarbejdere, der formelt bliver udpegede til at varetage undervisnings- og uddannelsesudvikling uden at have formelle ledelsesbeføjelser. Sanna Lassen har en mangeårig interesse for og viden om uddannelsesinstitutioners organiseringer med henblik på at håndtere hverdagens komplekse problemstillinger.

Sanna Lassen har både en praktisk og akademisk baggrund inden for ledelse. Dette har betydning for hendes forskning, der både er eksplorativ og samtidig retter sig mod at producere anvendelsesorienteret forskning, der kan være hjælpsom for praksis. Hun er på den baggrund optaget af at generere kontekstsensitiv forskning, der gennem generelle karakteristika evner at konstruere resonans i specifikke praksisser.

Perspektivet trækker hun på i sit arbejde som erfaren underviser, primært inden for eftervidereuddannelse af ledere samt som underviser af ph.d.-studerende, hvor hun har en særlig opmærksomhed på at gøre undervisningen praksisnær samtidig med at kunne tilbyde forskellige og nye perspektiver.

Teoretisk er Sanna Lassen forankret i den tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteori. Via hans organisatoriske blik bliver det muligt at iagttage, hvilken mening forskellige roller og funktioner bliver tilskrevet i organisationer. Herigennem kan et kvalificeret bud på kontekstspecifik understøttelse blive konstrueret.

Som juniorforsker engagerer Sanna Lassen sig i at etablere netværk om uddannelsesledelse på tværs af danske universiteter, på tværs af lande og på tværs af uddannelsesinstitutioner med henblik på at iagttage generiske træk såvel som funktionelle ækvivalenter inden for uddannelsesledelse.

Jeg underviser og vejleder undervisere inden for universitetsuddannelserne, med et særligt fokus på kvalitetsudvikling og de studerendes læreprocesser. Jeg har opnået en kandidatgrad i Statskundskab samt en ph.d. i pædagogisk psykologi, begge fra Aarhus Universitet, Danmark. Min akademiske baggrund kombineret med mange års erfaring har gjort mig i stand til at opnå en omfattende ekspertise i at forbedre undervisningskvaliteten og optimere læringsudbyttet for universitetsstuderende. Jeg arbejder dedikeret på at fremme evidensbaserede praksisser og innovative pædagogiske metoder, der understøtter og udvikler universitetsundervisning.

Forskningsområder

Universitetspædagogik
Undervisning og læring i de videregående uddannelser
Student agency
Studentercenteret uddannelse
universitetspædagogik
Universitetsdidaktik

Læs mere om Berit Lassesens forskning

Berit Lassesen er cand. scient. pol. fra Institut for Statskundskab og ph.d. fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Berit Lassesen har igennem sin karriere som undervisningsudvikler haft særligt fokus på samspillet mellem universitetsstuderendes læreprocesser og læringsudbytte, herunder forudsætninger og interesse for studiet og eksempelvis, hvilken effekt brugen af studenteraktiverende undervisning har på udvikling af de studerendes motivation, motiver og tilegnelse af viden. Inspirationen til Berit Lassesens forskningsaktiviteter opstår ofte i forbindelse med samværet mellem undervisere og studerende.

Blandt de metoder Berit Lassesen har arbejdet indgående med, er udvikling og validering af spørgeskemaer, som udgør et væsentligt element i forsknings- og evalueringsprojekter omkring undervisning og læring, hvilket eksempelvis kommer til udtryk gennem det systematiske arbejde omkring etableringen af fællessystematisk undervisningsevaluering på Aarhus Universitet. Et tiltag, der åbner for helt nye muligheder for tilvejebringelse af viden, og som kan bidrage til den videre udvikling af kvaliteten i undervisning og læring på Aarhus Universitet.

I øjeblikket forsker Berit Lassesen blandt andet i 1) student agency, der italesættes som et af OECD’s 2030 uddannelsesmål, der kan udstyre de studerede med den viden og de færdigheder, de har brug for efter endt uddannelse, og 2) undersøgelse af kvalitetsudviklingsprocesser i sig selv, herunder tilrettelæggelsen af disse og deres virkninger.

Forskningsområder

Læringsteorier

Læs mere om Peter Musaeus' forskning

Peter Musaeus forsker i hvordan curriculum-udvikling på de videregående uddannelser former de studerendes læring. Desforuden forsker han specifikt i sundhedsprofessionelles læring og beslutningstagen. Han er optaget af at give ph.d.-studerende og VIP på AU redskaber til at forbedre deres undervisning. Peter Musaeus forsker og ph.d.-vejleder især indenfor prægraduat og postgraduat sundhedsprofessionel læring – dvs. medicinsk uddannelse og sygeplejefaglig praksis.

Peter Musaeus har samarbejdet med læger, ingeniører og psykologer i bestræbelsen på at bygge bro mellem epistemologi og empiriske forskningsmetoder. Han har været gæsteprofessor ved University of Central Florida, UC Berkeley, University of Sussex, Virginia Tech og Ludwig-Maximilians-Universität München.

Peter Musaeus har en baggrund som kliniker og psykolog, og har desuden været bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU) og projektleder i EU-projektet COST.

Forskningsområder

Didaktik
Video Case Design
Educational Anthropology
Clinical Teaching
Simulation
Virtual Patients
Virtual Reality
Medical Education
Psykopatologi
Diagnostisk Interview
Patient Narratives
Patient-Centredness

Læs mere om Kamilla Pedersens forskning

Kamilla Pedersens interesse er udvikling og brug af patient-cases (virtual patients) til indlæring af medicinsk grundviden relateret til patientcentrering – både i kliniske kontekster generelt og særligt i psykiatrien.

Kamilla Pedersens forskning er drevet af fascinationen af, hvordan kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter har betydning for den kliniske vurdering af patientens tilstand og dennes behandlingsforløb. Et tilbagevendende tema i forskningen er, hvordan video-patientcases i forberedende undervisning påvirker de studerendes overgang til det kliniske arbejde med det mellemmenneskelige patientmøde.

Kamilla Pedersen er stifter af ​​det simulationsbaserede undervisningskoncept PsychSim, der bruger video-patientcases til at skildre kliniske møder mellem simulerede patienter og sundhedspersonale.

Kamilla Pedersen har erfaring som undervisningsudvikler, klinisk vejleder og psykiatriunderviser, samt erfaring med større udviklingsprojekter inden for didaktisk design og online-medieret brug af video-patientcases.

En tværfaglig uddannelsesbaggrund med en ph.d. i medicinsk uddannelse, uddannelsesantropologi og forskningssygeplejerske kvalificerer hendes forskning og bidrager til ​​innovative vinkler og interdisciplinære perspektiver inden for feltet.

Udvalgte publikationer

Forskningsområder

Universitetspædagogik
Kompetenceudvikling
Curriculumsforskning

Læs mere om Emilie Leth Rasmussens forskning

Emilie Leth Rasmussen er tandlæge og ph.d.-studerende. Hun er uddannet tandlæge fra Aarhus Universitet i 2015. Sideløbende med sin ph.d. arbejder hun en dag om ugen i praksis.

Hendes hovedinteresser er forskning inden for de tandfaglige uddannelser herunder udvikling af de tandfaglige uddannelser og klinisk læring.

Emilie Leth Rasmussen er særligt interesseret i læring af klinisk beslutningstagen og betydningen af refleksion. Formålet med hendes ph.d.-projekt er at bidrage med ny viden om, hvordan læring af klinisk beslutningstagen kan stimuleres af refleksion og selvevaluering hos tandlægestuderende. Herunder virkningen og anvendelse af refleksion i klinisk praksis.

Emilie Leth Rasmussen er ligeledes optaget af curriculum- og uddannelsesudvikling med fokus på det kliniske felt. Hvor også ideen til hendes ph.d.-projekt udspringer fra.

Forskningsområder

Didaktik
Innovation, læring og ledelse
Pædagogisk antropologi

Læs mere om Sarah Robinsons forskning

Sarah Robinson er lektor og pædagogisk antropolog med interesse i det grundlæggende formål med videregående uddannelse og universiteternes fremtid. Hendes etnografiske forskning spænder over curriculumudvikling, uddannelsespolitik i praksis, etnografiske metoder, undervisernes selvbestemmelse (agency) og entreprenørskab som værdiskabelse.

Sarah Robinson har en stærk international profil og har publiceret bredt inden for uddannelsesforskning. De seneste år har hendes forskning inden for entreprenørskabsuddannelse ført til en yderligere udforskning af universitetets rolle og formål. Dette har resulteret i udgivelser i blandt andet The Thinking University: A Philosophical Examination of Thought and Higher Education (Bengtsen, S. & Barnett, R.; 2018) og The Idea of ​​the University: Volume 2 – Contemporary Perspectives (Peters, M. A., & Barnett, R.; 2018). Endvidere er hun medforfatter af Teacher Agency; An ecological approach (Priestley, Biesta & Robinson; 2015).

Sarah Robinson er bestyrelsesmedlem i Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES) og har været med til at initiere den årlig konference, webinarer og andre arrangementer, der samler internationale, tværfaglige forskere med interesse i at forbedre de videregående uddannelser.

I øjeblikket arbejder hun med forandringspædagogik der kombinerer et fokus på dannelse og akademisk identitet med processer fra entreprenørskabs undervisning.

Udvalgte publikationer