Aarhus Universitets segl

Sparring, rådgivning og samarbejdsprojekter

CED indgår både i store og små sparringsforløb og projekter med undervisning som omdrejningspunkt. Vi arbejder forskningsbaseret og ofte med educational IT som en del af løsningen.

Vi forsker, udvikler og underviser i pædagogik, didaktik og læring. Vores udgangspunkt er, at forskning skal kunne anvendes i praksis. Er du interesseret i sparring, rådgivning eller et samarbejde, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

I et sparrings- eller projektforløb er det altid med udgangspunkt i jeres behov og lokale kontekst. Det betyder, at formatet for forløbet altid er skræddersyet, kan tilrettelægges på mange forskellige måder og under varierende inddragelse af educational IT.

Hvad kan vi tilbyde inden for sparring?


Kursus- og moduldesign

Hvordan tilrettelægger jeg mit kursus eller modul, så det stemmer overens med læringsmålene, er sammenhængende og understøtter de studerendes læring og progression?

Hvordan skal jeg sammensætte kursusforløbet i form af fysiske og digitale læringsaktiviteter, individuelle og studiegruppebaseret forberedelse og underviser- og studenterstyrede?

Læringsteknologi (Educational IT)

CED stiller en række læringsteknologier og digitale værktøjer til rådighed, der kan bruges til at understøtte både in- og out-of-class aktiviteter. De forskellige teknologier har forskellige egenskaber og understøtter forskellige læringsmetoder.

Så hvis du har behov for pædagogisk sparring omkring brugen af læringsteknologi i undervisningen, står vi klar til at hjælpe med dette. Det kan være i forbindelse med anvendelsen af specifikke læringsteknologier i konkrete undervisningsaktiviteter eller i forbindelse med større redesign af kurser, hvor der ønskes en højere inddragelse af læringsteknologi.


Aktiverende undervisningsformer

Studenterprojekter- og produkter

Der findes en lang række undervisningsaktiviteter, som støtter de studerende i at lære at anvende deres nyerhvervede faglige kundskaber til bearbejdning og løsning af forskningsmæssige og professionelle problemer.

Vi kan hjælpe med at tilrettelægge projekt- og produktorienterede aktiviteter – fra arbejdet med helt enkle cases over til bearbejdning og løsning af komplekse, autentiske problemer.

Samarbejde

Samarbejde om det faglige indhold er et vigtigt element i de studerendes læreproces.

Vi kan understøtte i udvikling af en bred vifte af samarbejdsformer og gode studiegruppedynamikker.

Feedback

De studerende efterspørger ofte mere og bedre feedback.

Vi kan hjælpe dig med at udvikle studenterinvolverende undervisningsaktiviteter såsom peer-feedback og automatiseret digitalt feedback. Ligeledes kan vi understøtte arbejdet med at lære de studerende at vurdere behovet for og opsøge relevant feedback (selv-reguleret feedback).


Uddannelsesudvikling

Studieordninger

En studieordning er langt mere end en pakke af obligatoriske kurser og valgfag.

Vi kan understøtte arbejdet med at skabe sammenhæng mellem de enkelte kurser gennem klare faglige mål, velovervejede didaktiske linjeføringer og progression samt et varieret repertoire af prøveformer.

Studenterinddragelse og evaluering

De studerendes feedback er et vigtigt bidrag til systematisk udvikling af uddannelserne.

Vi kan både understøtte arbejdet med at udvikle gode informative evalueringspraksisser og hjælpe med at omsætte resultaterne til konkrete udviklingsinitiativer.

Almene kompetencer

Gennem de forskningsbaserede uddannelser udvikler de studerende en række almene kompetencer, eksempelvis samarbejde, formidling og håndtering af komplekse udviklingsorienterede situationer. Disse kompetencer er vigtige for deres læringsudbytte og trivsel på studie, men efterspørges også af aftagerne.

Vi kan hjælpe med at tilrettelægge uddannelserne så de understøtter en systematisk udvikling af disse kompetencer uden at gå på kompromis med den dybe faglighed.


Strategiske satsninger

Fastholdelse og trivsel

Overgange fra ungdomsuddannelse til universitetet er for mange studerende både stimulerende og udfordrende. Der stilles krav i form af langt større pensum, nye og mere selvstændige arbejdsformer og nye forskningsbaserede standarder for vidensproduktion. Hertil kommer arbejdet med at udvikle en ny faglig identitet.

Vi kan understøtte fagmiljøerne i at udvikle første studieår, således at de studerende gradvist finder sig til rette på universitetet. Hermed øges de studerende læringsudbytte og trivsel samtidig med at frafaldet reduceres.

Internationalisering

Internationalisering af undervisning kan ske på mange måder fra traditionel udveksling, over involvering af internationale undervisere til brug af digital læringsteknologi til at understøtte udveksling på tværs af institutioner også inden for rammerne af eksisterende kurser.

Vi yder pædagogisk og teknisk rådgivning, om hvordan digital udveksling kan ske, ligesom vi understøtter tilrettelæggelse af undervisning i en international kontekst.

Digitalisering

På Aarhus Universitet har man over en årrække haft strategisk bevågenhed på dette område. Siden 2018 har dette fokus været udmøntet gennem den strategiske satsning på educational IT. I de kommende år udvides digitaliseringsindsatsen med indsatsen ”Digitale kompetencer til alle studerende” (Aarhus Universitet Strategi 2025, s. 27). Indsatsen er en blandt flere, der skal sikre, at de studerendes kompetencer matcher fremtidens arbejdsmarked.

Mens arbejdet med educational IT har fokuseret på at styrke læringsudbyttet ved at bruge digitale teknologier til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning, sætter målet om digitale kompetencer til alle studerende fokus på selve indholdet i uddannelsesporteføljen og de studerendes fagspecifikke og generiske digitale kompetencer.

CED kan bidrage til digitaliseringsindsatsen gennem inspiration til brug af digitale læringsteknologier i undervisningen (educational IT) og sparring på, hvorledes fagdigitale kompetencer kan indlejres i uddannelserne, både i forbindelse med studieordningsarbejde og i tilrettelæggelse af undervisningen.