Aarhus Universitets segl

Universitets­pædagogikum

Formål

Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet (CED) er ansvarlig for kurset i universitetspædagogik (universitetspædagogikum) for ansatte på Aarhus Universitet.

Kurset henvender sig primært til adjunkter/ forskere og studieadjunkter på vej til at kvalificere sig til/ søge lektorat i overensstemmelse med bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
Herudover kan kurset tilbydes øvrige ansatte på vej til at kvalificere sig til et lektorat, og som institutterne finder relevante at tilbyde kurset set i lyset af deres undervisningsopgaver og/eller karriereforløb.

Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen og kvaliteten af undervisningen gennem udvikling af deltagerens praktiske undervisningskompetencer samt udvikling af en forskningsbaseret tilgang til undervisning.  

Kurset er tilrettelagt, så det afspejler kompetenceniveauet svarende til niveau 2 i danske universiteters fælles rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer.
Yderligere information her: Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer

Læringsmål

Målet er at deltagerne efter at have deltaget i Universitetspædagogikum kan:

 • Analysere og diskutere universitetsundervisning baseret på teori om kvalitet i forskningsbaseret undervisning, universitetspædagogik og didaktik, eksamination og udprøvning, kursusevaluering og teori om de studerendes læring og motivation
 • planlægge, gennemføre og evaluere veltilrettelagt undervisnings- og eksamensforløb inden for egen fagdisciplin og organisatoriske kontekst
 • bruge og evaluere brugen af Educational IT til at fremme de studerendes læring
 • demonstrere praktiske undervisningsfærdigheder inden for en vifte af undervisningsformer
 • indsamle og analysere data om undervisningspraksisser og -erfaringer og kommunikere disse til andre i et undervisningsportfolio.

Indhold

Kurset er tilrettelagt med henblik på at understøtte universitetsundervisernes rolle og undervisningspraksis med særligt fokus på de undervisningsaktiviteter, som deltagerne allerede er involveret i, f.eks. ved at understøtte planlægning af undervisning og implementering af undervisningseksperimenter samt udarbejdelse af undervisningsmateriale.
Afslutningsvis introduceres et portfolioværktøj, som giver deltagerne mulighed for at reflektere over deres eget niveau af universitetspædagogiske kompetencer og hjælper med at identificere mulige kvalifikationsområder, der kræver opmærksomhed, for at de kan kvalificeres til et lektorat

Universitetets retningslinjer om undervisningsportfolio (læs mere her).

Vigtigt at vide om kurset

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til adjunkter/ forskere og studieadjunkter på vej til at kvalificere sig til/ søge lektorat i overensstemmelse med bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Herudover kan kurset tilbydes øvrige ansatte på vej til at kvalificere sig til et lektorat, og som institutterne finder relevante at tilbyde kurset set i lyset af deres undervisningsopgaver og/eller karriereforløb.

Omfang og forberedelse

Deltagelse i kurset kræver en betydelig forberedelse gennem hele kurset. Kurset har et omfang svarende til 150 arbejdstimer fordelt over et semester.
Inden det indledende 3-dages seminar skal deltagerne forvente en arbejdsbyrde på ca. 30 timer til at løse opgaver, hertil lægges 23 timer til de fysiske mødedage på seminaret.
Den efterfølgende projektperiode inklusive de to workshops og tre supervisionsmøder kræver cirka 85 arbejdstimer.
Inden afslutningdagen skal deltagerne forvente ca. 7 timers forberedelse samt afsætte 5 timer til deltagelse i den sidste mødegang. 

Kursussted

Kurset afholdes til dels på konferencested i Aarhus eller på Campus Aarhus.
Alle kursusdage afholdes som dagsseminarer - dvs. der er ikke internat/ overnatning.

Forudsætninger for deltagelse

 • For at deltagerne opnår det størst mulige læringsudbytte, anbefaler vi, at deltageren er aktivt involveret i undervisnings-/vejledningsaktiviteter i løbet af kursusperioden, da en stor del af kursusaktiviteterne involverer kursusudvikling og afprøvning, som er passende i egen praksis 
 • Det anbefales også, at deltagerne har en vis erfaring med undervisning og/eller vejledningsplanlægning inden deltagelse i den universitetspædagogiske uddannelse
 • Deltagerne skal have en vejleder fra eget institut, da der forventes vejledning og feedback fra vejlederen under deltagelse i Universitetspædagogikum. Omfang, form og overordnet indhold for adjunktvejleders rolle besluttes lokalt på fakultetet eller instituttet. Kontakt venligst eget fakultet eller institut for eventuel nærmere afklaring. 
 • Deltagerne skal kunne afsætte alle de angivne mødegange samt tid til forberedelse inden hver mødegang. En oversigt over programmet kan findes på denne hjemmeside
 • Kurset skal gennemføres inden for det pågældende semester
 • Fysisk deltagelse i mødegangene er obligatorisk. Online deltagelse er ikke muligt i nogen af mødegangene.
 • Deltagerne skal være til stede i mindst 80% af timerne i mødegangene (onlineaktiviteter og selvstændigt arbejde tæller ikke med). Udebliver deltagere mere end 20% (9 timer), vil det ikke være muligt at gennemføre kurset, uanset fraværsårsag
 • Deltagerne optjener ikke merit for at have gennemført dele af kurset og hele kurset vil skulle tages forfra
 • Deltagerne skal aflevere alle opgaver inden eller til deadlines og deltage aktivt i mødegangene
 • Kursusbevis udstedes når kurset er gennemført.

Kursussprog 

Kurset afholdes på engelsk for både dansk- og engelsktalende deltagere. Alt kursusmateriale vil være på engelsk, herunder kursussiden i Brightspace, tekster etc. Deltagerne skal desuden uploade opgaver, feedback etc. på engelsk med mindre andet aftales.

Pris 

Kurset er gratis og forudsætter ansættelse på Aarhus Universitet.

Tilmelding og kursuspladser 

For at komme i betragtning til en plads på kurset skal man henvende sig til sin egen personaleleder.
AU´s institutter og centre koordinerer tilmeldingen med det respektive fakultet som står for at indmelde deltagere til kurset.
Efter afslutning af den interne proces tilmelder fakulteterne de indstillede deltagere til kurset.
Bemærk venligst, at det ikke er muligt at blive tilmeldt kurset efter deadline for den endelige deltagerliste, og vi anbefaler derfor potentielle deltagere at kontakte den relevante leder i god tid.
Deltagerne vil via mail modtage bekræftelsesbrev, når processen omkring godkendelse og prioritering af de indstillede deltagere er afsluttet. 
Deltagerne bør inden tilmelding sikre, at de har den fornødne tid til kursusdeltagelse og kan afsætte de angivne mødedage.

 

Kontakt

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder

Vigtig information

 • Efterår 2023
 • Oversigt over kurset i E2023 (PDF)
   
 • Tilmelding
 • For at komme i betragtning til en plads på kurset skal man henvende sig til sin egen personaleleder.
  Af hensyn til den interne proces på institutter og fakulteter, anbefales det at henvendelse sker senest primo april.
 • AU´s institutter og centre koordinerer tilmeldingen med det respektive fakultet som står for at indmelde deltagere til kurset.
 • Bekræftelsesbrev med nærmere oplysninger om kurset udsendes medio maj 2023.  
 • Kursussproget er engelsk og henvender sig til både engelsk- og dansktalende deltagere.Venligst bemærk at alt kursusmateriale vil være på engelsk (tekster, kursusside i Brightspace etc.) ligesom deltagerne skal aflevere opgaver på engelsk med mindre andet aftales.
 • Fysisk fremmøde til mødegangene er obligatorisk og kurset skal gennemføres i et semester.
 • Der må påregnes en betydelig mængde forberedelse og udviklingsarbejde både før, under og efter mødedagene. Samlet set udgør kursets arbejdsbelastning cirka 150 timer og deltagerne bør inden tilmelding sikre, at de har den fornødne tid til kursusdeltagelse og kan afsætte de angivne mødedage.
 • Deltagerne skal have en vejleder fra eget institut, da der forventes vejledning og feedback fra vejlederen under deltagelse i Universitetspædagogikum.
 • Læs mere om forudsætninger for deltagelse, omfang og aktivitetskrav under 'vigtigt at vide om kurset'.

   
 • Forår 2023 (igang - lukket for tilmelding)
 • Oversigt over kurset i F2023 (PDF)