Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Universitets­pædagogikum

Formål

Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet (CED) er ansvarlig for kurset i universitetspædagogik (universitetspædagogikum) for adjunkter på Aarhus Universitet.

Kurset henvender sig til adjunkter og postdocs på AU med undervisningsforpligtelse på vej til at kvalificere sig til/søge lektorat samt andre ansatte som varetager undervisningsopgaver svarende til adjunktur, f.eks. studieadjunkter eller lektorer uden tilsvarende pædagogisk kompetenceforløb.

Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen og kvaliteten af undervisningen gennem udvikling af deltagerens praktiske undervisningskompetencer samt udvikling af en scholarly tilgang til undervisning.  

Læringsmål

Målet er at deltagerne efter at have deltaget i adjunktkurset kan:

 • Analysere og diskutere universitetsundervisning baseret på teori om kvalitet i forskningsbaseret undervisning, universitetspædagogik og didaktik, eksamination og udprøvning, kursusevaluering og teori om de studerendes læring og motivation
 • planlægge, gennemføre og evaluere veltilrettelagt undervisnings- og eksamensforløb inden for egen fagdisciplin og organisatoriske kontekst
 • bruge og evaluere brugen af Educational IT til at fremme de studerendes læring
 • demonstrere praktiske undervisningsfærdigheder inden for en vifte af undervisningsformer
 • indsamle og analysere data om undervisningspraksisser og -erfaringer og kommunikere disse til andre i et undervisningsportfolio.

Indhold

Kurset er tilrettelagt således, at kursusaktiviteterne i et vist omfang direkte kan støtte den undervisning, som deltagerne er involveret i gennem bl.a. støtte til planlægning af undervisningen og støtte til implementering af eksperimenter med undervisningsformer samt produktion af (elektronisk) undervisningsmateriale mv.

Det er en central del af kurset at deltagerne løbende arbejder med udarbejdelsen af egen læringsportfolio, som kan danne grundlag for udformningen af egen undervisningsportfolio til brug ved ansøgning af videnskabelige stillinger (AU's regler om undervisningsportfolio).

Kurset er tænkt som grundlag for det obligatoriske supervisionsforløb, der er en del af den samlede pædagogiske uddannelse for adjunkter ved Aarhus Universitet.

Kursets overordnede struktur

Det samlede kursus afvikles som fire moduler:

Modul 1: Introduktionsmodul om undervisning og læring på forskningsbaserede uddannelser

Modulet afvikles som et 3 dages internat. 

Indholdsmæssigt er fokus på:

 • egen udvikling som underviser på universitetet
 • basale universitetspædagogiske teorier, begreber og modeller
 • de studerendes baggrund, motivation og læring
 • pædagogisk forskning og evidens
 • planlægning af undervisning med fokus på begrundede valg af læringsmål, indhold, undervisningsformer, eksamensformer og EDU IT
 • undervisningsformer og -teknik med særlig fokus på forelæsning, holdundervisning og vejledning
 • kursusevaluering og udvikling af egne kurser

Arbejdsmæssigt svarer modulet til ca. 50 timer. Modulet gennemføres i blended learning format og man skal påregne 25-30 timers arbejde forud for internatet.

Modul 2: Educational IT – om brug af teknologi i undervisning

Modulet gennemføres fakultetsvis og indholdet vil være en smule forskellig under hensyntagen til forskellige Educational IT strategier på fakulteterne. 

Indholdsmæssigt fokuserer modulet på:

 • Aarhus Universitets strategi for brug af EDU IT i undervisning, herunder
 • forskellige kursusformater med hensyn til brug af teknologi i undervisning: ’technology distributed’, ’ technology supported’, ’ technology innovated’ (blended learning) og ’ technology based (fjernundervisning)
 • eksempler på best pratice for teknologiunderstøttet undervisning på fakultetet
 • planlægningsmodeller for blended undervisning (hvor tilstedeværelsesundervisning understøttes af e-læring)
 • hands-on erfaring med forskellige e-læringsmetoder og teknologier med særlig fokus på forelæsning, holdundervisning og vejledning
 • produktion af (mindst) ét digitalt undervisningsobjekt til brug i eget kursus
 • re-design af eget (kommende) undervisningsforløb
 • underviserrollen som e-moderator

Arbejdsmæssigt svarer modulet til 25 timer. Modulet gennemføres som blended learning format på HEALTH, BSS og ARTS og som ren fjernundervisning på Nat-Tech.

Modul 3: (Re)design af eget kursus eller læringsmodul

Ét af 3 spor skal følges: Forelæsning, holdundervisning eller vejledning.

Alle spor har følgende format:

 • Online introduktion
 • kursusdag face-to-face (f2f) med oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og formulering af (re)designprojekt for kursus eller læringsmodul
 • vejledning i tilknytning til (re)design-projektet, herunder brug af teknologi
 • afprøvning af det (re)designede læringsmodul i egen undervisning
 • afsluttende kursusdag f2f med evaluering af erfaringer og resultater.

Indholdsmæssigt fokuserer sporet om forelæsning bl.a. på:

 • Identifikation af problemstillinger i egen forelæsningspraksis
 • design af planlægning af forelæsninger og forelæsningsforløb (herunder samspillet mellem in-class og out-of-class aktiviteter)
 • retoriske virkemidler i forelæsningen
 • digitale virkemidler i forelæsningen
 • visuelle virkemidler i forelæsningen

Indholdsmæssigt fokuserer sporet om holdundervisning bl.a. på:

 • Identifikation af problemstillinger i egen holdundervisning
 • aktiverende holdundervisnings muligheder og udfordringer
 • organisering af holdundervisning (herunder brug af teknologi og samspillet mellem in-class og out-of-class aktiviteter)
 • mødet med de studerende, herunder classroom-management og diversitet blandt studerende
 • ledelse af faglig dialog i holdundervisning
 • feedback og assessment i holdundervisning

Indholdsmæssigt fokuserer sporet om vejledning bl.a. på:

 • Identifikation af problemstillinger i egen vejledningspraksis
 • forventningsafstemning i vejledningsforløb
 • relations- og proceskompetencer
 • tekstkompetencer og feedback i skriveprocessen
 • kommunikationskompetencer og samtalemodeller
 • brug af teknologi i vejledning

Arbejdsmæssigt svarer et modul 3 til ca. 45 timer fordelt med 20 timer til forberedelse og deltagelse i kursusdagene og ca. 25 timer til formulering og afprøvning af eget projekt. 

Modul 4: Afslutningsmodul - undervisningsportefolier, videndeling og fakulteternes undervisningspraksis

Modulet afvikles fakultetsvis og programmet vil være forskelligt fra fakultet til fakultet. Fælles er dog, at deltagerne får lejlighed til at fremlægge nogle af deres erfaringer, indsigter og produkter fra Universitetspædagogikum for en inviteret gruppe af vejledere, kollegaer og undervisningsledere fra eget fakultet.

Fokus på afslutningsdagen er:

 • Feedback på eget læringsportfolio eller udkast til undervisningsportfolio
 • fremlæggelse af udvalgte produkter fra modul 2 og 3
 • diskussion af fakultetsspecifikke undervisningsforhold, eksempelvis de studerende, undervisningsevaluering, rammer for undervisning og udvikling af undervisning, strategiske satsninger mv.

  Arbejdsmæssigt svarer modul 4 til 30 timer.

Vigtigt at vide om kurset

Målgruppe

Universitetspædagogikum er for alle adjunkter og postdocs på Aarhus Universitet. Kurset er obligatorisk og en forudsætning for lektoransættelse.

Forudsætninger for deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse, at deltagerne har undervisning i det semester de skal på kursus i, da en væsentlig del af kurset består i 1) at drøfte planlægning af undervisningsforløb med afsæt i den undervisning, adjunkterne er involverede i/har ansvaret for, og 2) afprøve forskellige ændringer i den aktuelle undervisning.

Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse i Universitetspædagogikum at adjunkterne har en vejleder. 

Omfang og forberedelse

Kursets omfang svarer til i alt cirka 150 timers arbejde.

Der skal påregnes forberedelse til hvert enkelt kursusmodul.

 • Forud for deltagelse i modul 1 skal man til læsning af litteratur og opgaveløsning påregne cirka 25-30 timers arbejde (dertil timerne på internatet).
 • Modul 2 (Educational IT) kræver cirka 25 timer. Modulet vil blive gennemført i et blended learning format på BSS, ARTS og HEALTH og som et rent online forløb på NAT og TECH.
 • Til modul 3 (re-design modulet) skal man planlægge med cirka 20 timer til forberedelse og deltagelse i mødegange samt cirka 25 timer til eget undervisningseksperiment.
 • Modul 4 kræver cirka 30 timer i alt til forberedelse og deltagelse i afslutningsdagen.

Aktivitetskrav og kursusbevis

For at kurset kan betragtes som gennemført og kursusbevis kan udstedes skal følgende være opfyldt:

 • Fremmøde til planlagte mødegange (minimum 80% tilstedeværelse i hvert kursusmodul)
 • Forberedelse i henhold til de beskrevne opgaver på kursets Blackboardside
 • Rettidig aflevering af opgaver etc.
 • Aktiv deltagelse i mødegange og kursusmodulerne som helhed

Sted

Modul 1: Internatkursus på Sandbjerg Gods (forår) eller Kystvejens konferencecenter, Grenå (efterår)

Modul 2, 3 og 4: Campus Aarhus  

Pris 

Kurset er gratis og forudsætter ansættelse på Aarhus Universitet.

Ansøgning om optagelse og kursuspladser 

Hvert af fakulteterne på AU har et begrænset antal pladser på kurset. Det er fakulteterne selv, der står for en prioritering af ansøgerne, såfremt der er flere ansøgere end pladser, ligesom fakulteterne også endeligt godkender deltagelse.

Ansøgerne vil via mail blive orienteret om deres ansøgning kan imødekommes.

Kursussprog 

Kurset afholdes på engelsk i efteråret for både dansk- og engelsktalende deltagere. Alt kursusmateriale vil derfor være på engelsk, herunder kursussiden i Brightspace, tekster etc. Deltagerne skal desuden uploade opgaver, feedback etc. på engelsk.

I foråret afholdes kurset på dansk.

Kontakt

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder

Vigtig information

 • Forår 2022
 • Oversigt over kurset F2022 (PDF)
 • Kurset i foråret henvender sig til dansktalende deltagere. Bemærk venligst at kursusmaterialet vil være på engelsk (tekster, kursusside i Brightspace etc.) Opgaver kan afleveres på dansk eller engelsk, men undervisningen foregår på dansk.
 • Der må påregnes en betydelig mængde forberedelse og udviklingsarbejde både før og efter modulerne. Samlet set udgør kursets arbejdsbelastning cirka 150 timer. Se nærmere information under ' kursets overordnede struktur'. Kursets 4 moduler bør gennemføres på ét semester.
 • Der er mødepligt til de angivne datoer. Før der søges om optagelse på kurset beder vi om at ansøgerne tjekker deres kalender og reserverer datoerne til kursusdeltagelse. Kurset vil være fuldt booket og derfor er det vigtigt at deltagerne kan afsætte de angivne mødedage samt forberedelsestid.
 • Der er lukket for ansøgning. Bemærk at sidste frist for ansøgning var den 31. oktober 2021.
 • Ansøgninger efter fristen vil ikke komme i betragtning
 • Der er begrænset antal pladser på kurset som fordeles mellem fakulteterne. Det er fakulteterne som prioriterer og endeligt godkender de indkomne ansøgninger.  
 • Ansøgerne kan forvente svar omkring optagelse ultimo november 2021.  

 • Efterår 2021
 • Oversigt over kurset i E2021 (PDF)
  Kursussproget på efterårets kursus er engelsk og henvender sig til både engelsk- og dansktalende deltagere. Venligst bemærk at alt kursusmateriale vil være på engelsk (tekster, kursusside i Brightspace etc.) ligesom deltagerne skal aflevere opgaver på engelsk.