Aarhus Universitets segl

AARHUS BSS: Speciale- og ph.d.-vejledning for lektorer og professorer

Formål

Kursets overordnede formål er, at fremme systematisk erfaringsudveksling mellem erfarne vejledere på Aarhus BSS samt at øge den enkelte deltagers kompetence og fleksibilitet i rollen som vejleder.     

Læringsmål

Målet er, at deltageren efter kurset er i stand til at:

 • beskrive og begrunde egen vejledningspraksis som led i en mundtlig/skriftlig afstemning af forventninger med de studerende
 • formidle akademiske genrekrav til skriftlige produkter og fremme studerendes skriveprocesser samt give konstruktiv tekstfeedback
 • anvende kommunikative metoder, der sikrer progression i vejledningssamtaler og fremmer selvstændighed hos de studerende
 • identificere og håndtere typiske udfordringer i vejledning som at balancere mellem støtte og styring, mellem produkt- og procesvejledning, mellem det private og professionelle i vejledningsrelationer
 • anvende fagfællesskabet som en ressource i vejledningen
 • analysere og vurdere konkrete dilemmaer i egen vejledningspraksis
 • modtage og give kollegial feedback som led i udvikling af egen og andres vejledning.

Indhold

Kurset omhandler vejledning af kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, og en del redskaber og strategier vil også være relevante for vejledning af bacheloropgaver og –projekter. Kurset tager afsæt i deltagererfaringer og forskningsresultater. Det sigter mod at styrke deltagernes samlede vejlederkompetencer i form af:

 • tekstkompetencer, dvs. at kunne formidle akademiske krav til skriftlige produkter, understøtte skriveprocesser og give en fremadrettet, klar, konkret og kriteriebaseret feedback på tekster
 • relations- og processtyringskompetencer, dvs. at kunne etablere og vedligeholde konstruktive samarbejdsrelationer med studerende og evt. medvejledere, samt afstemme forventninger tidligt og løbende
 • kommunikationskompetencer, dvs. at kunne stille spørgsmål, der fremmer studerendes selvstændige tænkning, at lytte aktivt og opmærksomt samt at metakommunikere om vejledningens indhold og forløb.

Læs mere om kurset

Kursets bærende idé er:

 • at man bedst udvikler sin vejledning ved ikke kun at tale om det, men ved at give, modtage og observere vejledning. Derfor ligger hovedvægten på afprøvning af konkrete vejledningsprincipper og -metoder
 • at selvom speciale- og ph.d.- vejledning er forskellige aktiviteter, så har de en række fælles træk, og der er klare gevinster ved at inkludere begge former for vejledning i samme kursusforløb  

Der er forberedelse forud for kurset, som vil blive lagt på Brightspace.    

Kurset er gratis for ansatte ved Aarhus BSS.

Kurset der starter i dette efterår (d. 10. november 2022) er på engelsk. 

Kurset består af fysisk undervisning på campus Aarhus fordelt på fire kursusdage.    

Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at man i kursusperioden vejleder mindst én studerende (med speciale- eller ph.d.-projekt).

Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse, at man kan deltage på alle kursusdage og kan lægge ca. 40 timers arbejde i kurset i løbet af kursusperioden.    

Tilmelding

Kurset er aflyst på grund af omorganisering af kurset. Nyt kursus forventes udbudt i foråret 2023.

Info

 • Sprog: Kurset der starter i efteråret 2022 og løber henover foråret 2023, foregår på engelsk. 
 • Omfang: Fire kursusdage + forberedelse á i alt ca. 40 timers arbejde       
 • Format: Fysisk undervisning på campus Aarhus fordelt på fire kursusdage    
 • Kursusbevis tilsendes efter sidste kursusgang på baggrund af tilstrækkelig deltagelse  
 • Antal deltagere: min. 8, maks. 20
 • Lokation: Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228    

Administrativ kontakt